РОЛЬ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: якість освітніх послуг, характеристики освітніх послуг, заклад вищої освіти, технології віртуальної реальності, цифрова компетентність викладача.

Анотація

Статтю присвячено питанням якості освітніх послуг, їх видам, загальним і специфічним характеристикам, які надаються сучасними технічними закладами вищої освіти; досліджено умови впровадження технологій віртуальної реальності в систему вищої професійної освіти з метою підвищення якості освітніх послуг; сформульовано питання, які вирішуються завдяки впровадженню VR-технологій в систему вищої професійної освіти; проаналізовано зміст цифрової компетентності, яка вимагається від викладача для успішного впровадження VR-технологій; подано результати анкетування викладачів технічних ЗВО щодо запиту та спроможності впровадження VR в освітній процес, яке доводить взаємозв’язок вікових категорій викладачів із їх обізнаністю та готовністю до впровадження VR.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 173 | Завантажень PDF: 145 |

Посилання

Kyselova O. I. Yakist vyshchoi osvity: orhanizatsiia navchannia ta vymiriuvannia znan: monohrafiia / O. I. Kyselova, L. V. Kolomiiets, A. H. Shevtsov // Odesa: Bondarenko M. O., 2017. – 243 s.

Kyselova O. I. Kompetentnisnyi pidkhid do otsiniuvannia profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv tekhnichnoho profiliu / O. I. Kyselova, L. V. Kolomiiets, S. L. Volkov // Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». – 2018. – # 19(1295). – S. 31–35.

Bakhrushyn V. Ye. Yakist vyshchoi osvity ta suchasni pidkhody do yii vymiriuvannia / V. Ye. Bakhrushyn, O. M. Horban // Osvita i upravlinnia. – 2012. – T. 14, # 4. – S. 7–11.

Riabchenko V. Problema yakosti vitchyznianoi vyshchoi osvity v konteksti osvitianskykh reform: retrospektyva y suchasnist z pozytsii svitohliadno-kompetentnisnoho pidkhodu / V. Riabchenko // Vyshcha osvita Ukrainy. – 2015. – # 1. – S. 12–27.

ARNEXT. Dopolnennaya real'nost' v obrazovanii: instrument dlya obucheniya ili dan' trenda? URL: https://arnext.ru/articles/dopolnennaya-realnost-obrazovanie-2630 (data zvernennya 20.11.2019).

Hlushchenko Nina. Znannia na kinchyku nosa: Yak virtualnu realnist vykorystovuiut v osviti. URL: Telegram 112.ua https://ua.112.ua/statji/znannia-na-kinchyku-nosa-yak-virtualna-realnist-vykorystovuietsia-v-osviti-426810.html (Data zvernennia 18.10.2019).

Shylova V.I. Derzhavne rehuliuvannia rynku osvitnikh posluh v Ukraini: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z derzhavnoho upravlinnia. Spetsialnist 25.00.02 – mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia. Zaporizhzhia – 2007. – 21 s.

Boretska N. Mekhanizm nadannia osvit-nikh posluh u zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy. N. Boretska, O. Kovalchuk // Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky. – 2019. – # 2(65) – S. 36–39.

Zakon Ukrainy pro osvitu (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR) – 2017. – # 38–39, st. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Data zvernennia 27.11.2019).

AVB lab. Texnologii virtual'noj real'nos-ti v obrazovanii. URL: https://avblab.com/tehnologii-virtualnoj-realnosti-v-obrazovanii/ (Data zvernennya 24.11.2019).

Arslanbaeva V. R. Komp'yuternyetexnologiivobrazovanii / V. RArslanbaeva // NovaInfo. – № 65-1. – 12.05.2017. URL: https://novainfo.ru/article/13028 (Datazvernennya 12.11.2019).

Trach Yu. VR-texnologії yak metod і zasіb navchannya / Yu. Trach // Osvіtologіchnij diskurs. – 2017. – № 3–4(18-19). – S. 309–322.

Опубліковано
2019-12-20
Як цитувати
[1]
О. І. Кисельова, «РОЛЬ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2 (15), с. 22-29, Груд 2019.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають