Політика видання

Шановні читачі та автори наукових статей!

«Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» започаткований у 2012 році і видається регулярно двічі на рік. З 2014 року він входить до Переліку фахових видань України, публікації в яких зараховуються при захисті дисертаційних робіт. В Збірнику публікуються вагомі результати наукових досліджень провідних учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, здобувачів вищої освіти та фахівців - практиків.

Метою видання є висвітлення наукових результатів, здобутих вченими в напрямках: метрології, стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності; розробки і удосконалення випробувального обладнання, приладів та методів вимірювання величин; автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та роботехніки; транспортних систем та технологій.

Завдання «Збірника наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» є популяризація наукових досягнень з: обґрунтування принципів та розробки методів і засобів вимірювань; метрології та метрологічного забезпечення вимірювань різноманітних фізичних величин; інформаційно - вимірювальних технологій та їх програмного забезпечення; удосконалення математичних методів та моделей оцінювання невизначеності та похибок вимірювань; розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки;   логістичного управління на автомобільному транспорті, інтелектуальних транспортних систем та організації міжнародних перевезень.

Внесений наказами МОН України від 02.07.2020 № 886 та від 24.09.2020 № 1188 до Переліку наукових фахових видань України (Кат. «Б»), галузь – технічні науки, спеціальності: 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка, 175 Інформаційно - вимірювальні технології, 275 Транспортні технології (за видами).

До складу редакційної колегії «Збірника наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» входять представники закладів вищої освіти та науковці з України, Хорватії, Румунії та Північної Македонії, які мають наукові ступені за спеціальностями, що відповідають науковому профілю видання, мають відповідні публікації у виданнях, включених до наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Інтернаціональний склад редакційної колегії сприяє підвищенню якості видання та міжнародному обговоренню наукових проблем, які висвітлюються в збірнику. Редакційна колегія «Збірника наукових праць ОДАТРЯ» рекомендує в процесі підготовки публікацій до видання всім учасникам (авторам, рецензентам, редакторам) дотримуватись принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

Редакція «Збірника наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» розуміє, що забезпечення високого наукового рівня і якості підготовки публікацій сприятиме визнанню видання як в Україні, так і на міжнародному рівні, підвищуватиме індекс цитування робіт. Зараз статті збірника індексуються у наукометричних базах даних: Index Copernicus (індексований в списку наукових журналів ICI Journals Master List 2018, 2019, 2020, 2022), Scientific Indexing Services (SIS) та Google Scholar. Тому робота щодо включення Збірника до інших відомих міжнародних наукометричних баз даних та висвітлення інформації про нього у провідних бібліотеках світу є пріоритетним напрямом діяльності редакційної колегії. Статті до видання у збірнику приймаються українською та англійською мовами, що також сприяє більш широкому їх міжнародному розповсюдженню.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право редакційній колегії публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень, і які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюються на умовах ліцензії, яка дозволяє іншим їх копіювати та розповсюджувати з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому Збірнику.

Відкритий доступ: «Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» дотримується політики відкритого доступу (open access). Всі статті розміщуються на офіційному сайті Збірника в розділі Архіви безстроково. Повнотекстовий доступ до них здійснюється в режимі реального часу. Редакційною колегією збірника приймаються заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на принципах прозорості та кращої практики наукових публікацій (див. Розділ Рецензування та етичні зобов’язання).

Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених авторів статей, вчених і практиків, докторантів, аспірантів, ад'юнктів, курсантів та студентів, що бажають опублікувати нові наукові результати для їх обговорення та подальшого впровадження в практику, а також всіх читачів, які цікавляться сучасним станом наукової думки в області інтересів видання.

Сподіваємось на плідну довготривалу співпрацю з авторами та читачами.

 

З повагою,

головний редактор                                                              Леонід КОЛОМІЄЦЬ