СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ

  • К. А. Лозова Сумський державний університет
  • О. М. Алєксєєв Сумський державний університет
Ключові слова: професорсько-викладацький склад (ПВС), змішана форма освіти, сертифікація викладачів, професійні компетенції, критерії компетентності викладачів, експертна оцінка

Анотація

У статті розглядаються питання сертифікації професорсько-викладацького складу ВНЗ при впровадженні змішаної форми освіти. Проаналізовано та згруповано критерії компетентності викладача в системі освіти з широким використанням ІКТ. Особливу увагу приділено експертній оцінці представлених критеріїв та виявленню найбільш значущих з них для інженерних спеціальностей. На основі дослідження доопрацьована система оцінювання та запропоновані нові критерії компетентності викладача змішаної форми освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 63 | Завантажень PDF: 100 |

Посилання

Анисимов А. П. Рейтинг преподавателей, как основной показатель при аккредитации вуза / А. П. Анисимов, Р. Г. Мельниченко // Право и образование. – 2011. – № 6. – Режим доступа: http://melnichenko.net/_p_name159.html.

Мурасова Г. Є. Специфіка роботи викладача в системі дистанційної освіти / Г. Є. Мурасова // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Освітній процес: погляд зсередини», 29-30 листоп. 2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/20102911/4_muras.htm

Курлянд З. Н. Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін, І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова; ред.: З. Н. Курлянд. – К.: Знання, 2012. – 390 c. – Бібліогр.: 324 назв – укp.

Кадырова Э. А. Реализация компетентностного подхода при подготовке преподавателя для СДО вуза / Э. А. Кадырова // Перша всеукраїнська науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle – Київ, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://2013.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=75&lang=ru.

Никуличева Н. В. Какими компетенциями должен обладать преподаватель дистанционного обучения и как их сформировать / Н. В. Никуличева // e-Learning PRO. – 2009. – № 11. – Режим доступа: http://www.elearningpro.ru/page/zhurnal-pro-elearning.

Жужжалов В. Е. Современные требования к подготовке инженерных кадров / В. Е. Жужжалов, О. А. Баранова // Молодой ученый. – 2014. – № 2. – С. 757-759.

Лісецький К. А. Змішані і традиційні форми навчання / К. А. Лісецький // Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі: Збірник наукових статей – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 442 с. – С. 223-235.

Постников В. М. Анализ подходов к формированию состава экспертной группы, ориентированной на подготовку и принятие решений / В. М. Постников // Наука и образование. – М., 2012. – № 5. – С. 333–346.

Шелехова Л. В. Математические методы в педагогике и психологии: в схемах и таблицах / Л. В. Шелехова. – Майкоп: изд-во АГУ, 2010. – 192 с.

IBM SPSS Statistics. – Режим доступу: http://www.predictivesolutions.ru/software/statistics.htm – Загл. с экрана.

Опубліковано
2016-06-25
Як цитувати
[1]
К. А. Лозова і О. М. Алєксєєв, «СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ПРИ ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 1 (8), с. 17-23, Чер 2016.