ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ

 

«Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» призначений для висвітлення наукових результатів в галузі технічних наук в інтересах розробки та удосконалення існуючих приладів та методів вимірювання фізичних величин, розвитку системи стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення.

Збірник видається 2 рази на рік загальним тиражем по 100 примірників. Розповсюджується серед наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів наукового ступеня, слухачів, студентів, курсантів.

До друку у збірнику приймаються наукові статті українською, російською або англійською мовою з наступними обов’язковими структурними елементами:

1. Вступ – постановка проблеми у загальному виді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання);

4. Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5. Висновки з представленого дослідження та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.

Надсилати статті необхідно в електронному варіанті по E-mail або на дискові CD-R (файл у форматі *.doc) та у роздрукованому вигляді.

Правила оформлення статті додаються у файлі „Схема оформлення.doc”.

При недотриманні вказаних вимог редколегія залишає за собою право відхилити публікацію статті, про що Вам буде повідомлено. В разі потреби, надіслані або передані матеріали можуть бути повернуті особисто авторові на доробку. Рукописи й диски не вертаються, коректура та відбитки статей авторам не надсилаються.

Оплата публікації виконується після підтвердження редколегією її відповідності встановленим вимогам. Вартість однієї сторінки публікації 40 гривень (для іноземних учасників з розрахунку $3 USA). В подальшому вартість може змінюватися, за остаточною інформацією звертайтеся за контактними телефонами.

Разом з текстом статті додаються наступні документи:

- рецензія, підписана доктором наук (професором);

- дозвіл організації, у якій підготовлено статтю, про можливість відкритого опублікування;

- копія квитанції про оплату публікації (ксерокопія або файл у форматі *.jpg). Назва файлу статті та копії квитанції про оплату повинна відповідати прізвищу першого співавтора. Наприклад: «petrovkо.doc», «petrovkо.jpg». Гроші потрібно перераховувати на рахунок:

Рахунок 31251289201341 в ДКСУ у м. Київ.

МФО 820172, код ЄДРПОУ 35178067, за публікацію у збірнику наукових праць ОДАТРЯ.

Адреса: 65020, м. Одеса, вул. Ковальська 15, ОДАТРЯ, Редакція збірника наукових праць.

Тел.: (048)726-68-92 – головний редактор;

(048)728-07-11 – довідки;

Факс (048)726-76-95.

E-mail: odatry@gmail.com