ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА МЕХАНІЧНУ НАПРУГУ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ

  • С. В. Кіфорук Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Ключові слова: оптичне волокно, кабель, температурний коефіцієнт лінійного розширення, фіктивний модуль Юнга, фіктивна напруга.

Анотація

Для забезпечення якості та надійності волоконно-оптичної лінії зв’язку на протязі запроектованого терміну служби в умовах експлуатації необхідно проводи постійний контроль технічного стану оптичного кабелю (ОК), в першу чергу, напруги у волокні. Механічні напруги в оптичному волокні за рахунок макро- та мікровигинів призводять до зміни коефіцієнта загасання сигналу.

В роботі проведено дослідження впливу температури навколишнього середовища на механічну напругу (σ) діелектричного оптичного кабелю із силовими елементами із склопластику та арамідних ниток.

Отримана оцінка σ в кабелі при значенням температури від - 40 °С до 60 °С при постійних розтягуючих навантаженнях, яким відповідають видовження кабелю від 0,2 % до 0,6 %.

Дослідження σ показали, що механічні напруги ОК від збільшення температури зменшуються за рахунок від’ємного температурного коефіцієнта лінійного розширення арамідних ниток.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів анотації: 25 | Завантажень PDF: 13 |

Посилання

H. Yanh, R. Fridman Fizyka dlia universy-tetiv. Frensis Sirs i Mark Zemanski: Per. z anhl. Lviv, Nautilus, 2018. 1536 s., il.

Bondarenko O. V. Rozrobka metodu rozrakhunku stiikosti dielektrychnykh optychnykh kabeliv do roztiahuiuchykh navantazhen. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: «Obchysliuvalna tekhnika ta avtomatyzatsiia». Donetsk, 2009. Vyp. 17 (148). S. 64-68.

Iorgachev D. V., Bondarenko O. V., Dashhenko A. F., Usov A. V. Volokonno-opticheskie kabeli. Teoreticheskie osnovy, konstruirovanie i raschet, texnologiya proizvodstva i e'kspluataciya. Monografiya. Odessa: «Astroprint», 2000. 536 s.

Bondarenko O. V., Stepanov D. M., Bahachuk D. H., Tikhonov V. I., Verbytskyi O. O. Metodyka zabezpechennia konstruktyvnoi stiikosti pidzemnykh optychnykh kabeliv do roztiahuvalnykh navantazhen. Visnyk Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: tekhnichni nauky. 2016. Vyp. 4. S. 5-11.

Bondarenko O. V. Metod opredeleniya temperaturnogo koe'fficienta linejnogo rasshireniya i modulya Yunga die'lektricheskogo opticheskogo kabelya. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: «Elektrotekhnika i enerhetyka». Donetsk, 2009. Vyp. 9 (158). S. 25-29.

Akopov S. G., Vasil'ev N. A., Polyakov M. I. Ispol'zovanie brillyue'novskogo reflektometra pri ispytaniyax opticheskogo kabelya na rastyazhenie. Ligthwave Russian Edition. 2006. № 1. S. 23-25.

Nikolov K. O. Reflektometrychni metody otsinky stanu optychnykh volokon na merezhakh zviazku. Telekomunikatsiini ta informatsiini tekhnolohii. 2015. # 1. S. 83-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduikt_2015_1_16.

Korchevskyi O. S., Kolomiets L. V., Vahanov O. I. Vyznachennia metrolohichnykh pokaznykiv optychnoho volokna. Zbìrnik naukovih pracʹ Odesʹkoï deržavnoï akademìï tehnìčnogo regulûvannâ ta âkostì. 2015. Vyp. 1 (6). S. 58-63. DOI: 10.32684/2412-5288-2015-1-6-58-63.

Man'ko O. O., Nikolov K. O. Osobennosti prokladki i nadezhnost' novyx tipov opticheskix volokon. Nauchnye trudy ONAS im. A. S. Popova. Odessa, 2015. Vyp. 1. S. 112-117.

Bondarenko O. V., Stepanov D. M. Vliyanie termomexanicheskogo vozdejstviya na dlinu opticheskogo volokna v trubke opticheskogo modulya. Nauchnyj zhurnal “Trudy BGTU”. Minsk, 2018. № 2, seriya 3. S. 43-46.

Bondarenko O. V., Stepanov D. M. Temperaturnyi vplyv na heometrychni rozmiry elementiv ta parametry konstruktsii optychnoho kabeliu. Naukovi pratsi ONAZ im. O. S. Popova. Odesa, 2017. Vyp. 2. S. 20-27.

TU U 05758730.007-97 («Kabeli zviazku optychni dlia mahistralnykh, zonovykh ta miskykh merezh zviazku»): 1997. [Chynni vid 10.12.1997]. Odesa.: OTSiM, 1997. 65 s.: tabl. 23. (Tekhnichni umovy VAT «Odeskabel»).

Опубліковано
2022-12-28
Як цитувати
[1]
С. В. Кіфорук, «ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА МЕХАНІЧНУ НАПРУГУ ОПТИЧНОГО КАБЕЛЮ», Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості, вип. 2(21), с. 19-26, Груд 2022.