Вимоги до статей

«Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» призначений для висвітлення наукових результатів в галузі технічних наук в інтересах розробки та удосконалення існуючих приладів та методів вимірювання фізичних величин, розвитку системи стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення.

Збірник видається 2 рази на рік загальним накладом не менше 100 примірників. Розповсюджується серед наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів наукового ступеня, слухачів, студентів, курсантів.

До друку у збірнику приймаються наукові статті українською, російською або англійською мовою з наступними обов’язковими структурними елементами:

– Вступ – постановка проблеми у загальному виді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– Формулювання цілей статті (постановка завдання);

– Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– Висновки з представленого дослідження та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.

Надсилання тексту статті здійснюється через сайт збірника після авторизації (файл у форматі *.docx).

Правила оформлення статті додаються у файлі «Правила оформлення статей.docx».

При недотриманні вказаних вимог редколегія залишає за собою право відхилити публікацію статті, про що Вам буде повідомлено. В разі потреби, надіслані або передані матеріали можуть бути повернуті особисто авторові на доробку.

Оплата публікації виконується після підтвердження редколегією її відповідності встановленим вимогам. Вартість однієї сторінки публікації 55 гривень (для іноземних учасників з розрахунку $3 USA). В подальшому вартість може змінюватися, за остаточною інформацією звертайтеся електронною поштою або контактним телефоном.

Разом з електронною версією статті додається дозвіл організації, у якій підготовлено статтю, про можливість відкритого опублікування.

Після підтвердження прийняття статті до публікації редколегією збірника надсилається квитанція про оплату публікації через особистий кабінет (ПОДАННЯ-> НАЗВА СТАТТІ->ВЕРСТКА->Додати обговорення->Прикріплені файли->Завантажити файл->КОМПОНЕНТ СТАТТІ-інше, тема: оплата публікації, повідомлення: довільне.

Гроші потрібно перераховувати на рахунок:

Рахунок UA918201720313261001202001341 в ДКСУ у м. Київ. Призначення платежу: За участь в конференції, за публікацію у збірнику.