Вимоги до статей

«Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості» призначений для висвітлення наукових результатів, здобутих вченими в напрямках: метрології, стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності; розробки і удосконалення випробувального обладнання, приладів та методів вимірювання величин; автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та роботехніки; транспортних систем та технологій.

Збірник видається 2 рази на рік загальним накладом не менше 100 примірників. Розповсюджується серед науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів, здобувачів вищої освіти та фахівців - практиків.

До друку у збірнику приймаються наукові статті українською або англійською мовою з наступними обов’язковими структурними елементами:

Вступ – постановка проблеми у загальному виді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

Формулювання цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з представленого дослідження та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.

Надсилання тексту статті здійснюється через сайт збірника після авторизації (файл у форматі *.doc). Правила оформлення статті додаються у файлі «Правила оформлення статей.doc».

При недотриманні вказаних вимог редколегія залишає за собою право відхилити публікацію статті, про що Вам буде повідомлено. В разі потреби, надіслані або передані матеріали можуть бути повернуті особисто авторові на доробку.

Оплата за публікацію статті у збірнику здійснюється після підтвердження редколегією її відповідності встановленим вимогам. Вартість однієї сторінки публікації 60 гривень (для іноземних учасників з розрахунку $3 USA). В подальшому вартість може змінюватися.

Після підтвердження прийняття статті до публікації редколегією збірника надсилається квитанція про оплату публікації через особистий кабінет (ПОДАННЯ-> НАЗВА СТАТТІ-> ВЕРСТКА->Додати обговорення->Прикріплені файли->Завантажити файл->КОМПОНЕНТ  СТАТТІ-інше, тема: оплата публікації, повідомлення: довільне.